İşbu Aydınlatma Metni ile, Hubsan Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) , www.drone.net.tr adresinde yer alan site (“Web Site”) üzerinden faaliyetleriniz kapsamında sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Şirket tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

    Hubsan A.Ş. tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Hubsan A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

    Hubsan A.Ş., T.C Kimlik no, vergi kimlik no, doğum tarihi, ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, müşteri no, meslek bilgisi, banka ve kredi kartı bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, finansal ve mali bilgiler, hukuki işlem ve uyum bilgisi,sunulan ürün ve hizmetlerin tercihlerine ilişkin olarak pazarlama bilgileri, kullanıcının kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve Şirket’in ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen veriler gibi , farklı veri tür ve kategorilerindeki kişisel verilerinizi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Web Site geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplanması, reklamların optimize edilmesi ve yayınlanması, Web Sitede kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, Web Sitesi’nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, Şirket’in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, Web Site’nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Şirket’in hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullanımının ilgi alanlarınıza ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, daha iyi hizmet sunulması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, Şirket’in ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, kampanya ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, Web Sitesi’ni ve varsa Web Sitesi üzerinden verilen reklamların, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden üyelik işlemlerinin tamamlanması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, Hubsan A.Ş.’ye erişim sağlanması ve Hubsan A.Ş.’nin kullanılması amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

    Tebliğ ve Kanun uyarınca,
1-kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2-fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan
veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
4- Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
5- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
7- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
8- Açık rızanız hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir
    Hubsan A.Ş.’ye sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

    Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hubsan A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve Hubsan A.Ş.’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda satis@hubsan.com.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz) veya oluşması halinde Hubsan A.Ş.’ye iletebilirsiniz